Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem: www.start.sklep.pl

Sprzedającym jest firma: Eurograw 1,Teresa Butkiewicz, 70-470 Szczecin, al. Wojska Polskiego 13, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP: 852 110 80 69, Regon: 811843423, zwany także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonów: 607 491 876 ; 91 488 07 82

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@start.sklep.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin to niniejszy - Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dn.18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.

3. Konsument - Klient - będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca lub Sprzedający - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.start.sklep.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary - wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego www.start.sklep.pl.

6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.

8. Umowa sprzedaży - Umowa - sprzedaż towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

9. Sklep internetowy - Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.start.sklep.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.start.sklep.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.start.sklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie Zamówień

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie na www.start.sklep.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich i nie obejmują kosztów Dostawy.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub e-mail.

3. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę - 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni Formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres na który Zamówienie ma być wysłane, numer telefonu oraz adres e-mail.

5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne to Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy lub utrudniony to Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która zostanie załączona do Dostawy lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami itp. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej - zgodnie z rozp. Min. Finansów z dn. 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu wyłącznie w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło Klienta jest ciągiem znaków ustalanych przez niego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu a Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem innych osób.

9. Klient po złożeniu Zamówienia automatycznie otrzyma ze Sklepu odpowiedź potwierdzającą jego otrzymanie.

10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest liczony od daty zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy a w przypadku wysyłki Zamówienia „za pobraniem” jest liczony od dnia potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji. Numer konta bankowego Klient otrzyma w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. 

§ 4 Koszty i termin Dostawy

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia lub e-mail. Sprzedający nezwłocznie poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu zamówienia, który uniemożliwia Dostawę lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Istnieje możliwość osobistego odbioru Zamówienia w Sklepie wyłącznie za zgodą Sprzedającego.

3. Dostawa Zamówienia jest realizowana zgodnie z terminem podanym w Sklepie przy każdym Towarze (lub w innym terminie ale wyłącznie w porozumieniu z Klientem). Jest to orientacyjny czas Dostawy i dotyczy Zamówień w opcji „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatność „przelew” lub „przelewem online” do podanego czasu realizacji Zamówienia podanego w Sklepie należy doliczyć czas zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy (zwykle 1-2 dni robocze).

5. Dostawa Zamówienia może być realizowana w terminach krótszych niż podawane w Sklepie po uprzednim porozumieniu Klienta z Usługodawcą.

6. Klient jest obciążany kosztami Dostawy (wysyłki) w kwocie podanej przez Sklep i widocznej w Koszyku podczas zamawiania. Kwota za wysyłkę jest również dostępna w linku - Dostawa.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu - fakturę.

2. Klient dokonuje płatności za zamówiony Towar za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przelewem na konto bankowe Sprzedającego lub w porozumieniu z nim za tzw. pobraniem czyli: płatność przy odbiorze (kwotę za Zamówienie pobiera firma kurierska)

§ 6 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument (Klient), który zawarł Umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2.W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za nie zawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Reklamacje należy składać na adres Sklepu.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.

4. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - Kodeks Cywilny).

5. Klient traci uprawnienia określone w pkt.4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową nie zawiadomi Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a) w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż Zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta,

b) weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres: info@start.sklep.pl

c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji,

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej Umowy:

a) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy sprzedaży,

b) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej Umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu,

c) treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu w Sklepie, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie będą realizowane.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian w Regulaminie będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dn.02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dn. 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).